Αρχική » Η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

από ikivotos

Ἡ Δευτέρα, 11η /24η Ἰουνίου 2024, ἑωρτάσθη ὑφ’ ὅλης τῆς Ἐκκλησίας, ἰδίᾳ δέ ὑπό τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων, ὡς Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἀφιερωμένη ἰδιαιτέρως εἰς τόν Παράκλητον, ὡς τό Κύριον Πρόσωπον, τό ἐνεργῆσαν παρά τοῦ Πατρός δι’ Υἱοῦ εἰς τό ἐξαίσιον γεγονός τῆς  Πεντηκοστῆς, τῆς ἐπιφοιτήσεως δηλαδή καί φωτισμοῦ τῶν ἁγίων μαθητῶν καί ἀποστόλων.

Τοῦτο τό γεγονός ἔλαβε χώραν εἰς τό Ὑπερῷον ἐπί τῆς Ἁγίας Σίων, ἐν ᾧ ἦσαν συγκεντρωμένοι οἱ Ἀπόστολοι ὁμοθυμαδόν καί ἐπί τό αὐτό. Διά τόν λόγον τοῦτον ὁ Ἑσπερινός τῆς ἑορτῆς αὐτῆς ἔλαβε χώραν εἰς τό ἐν Σιών, ἐν τῷ Κοιμητηρίῳ παρεκκλήσιον τῆς Πεντηκοστῆς, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου καί συνιερουργούντων αὐτῷ τῶν Ἁγιοταφιτῶν Ἀρχιμανδριτῶν π. Ἱερωνύμου, π. Χριστοδούλου καί π. Βαρθολομαίου εἰς τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ καί εἰς τήν ἀνάγνωσιν τῶν εὐχῶν, ὡς ἐπίσης τοῦ ἐφημερίου τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου του Ἀδελφοθέου π. Χαραλάμπους Μπαντούρ καί τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Συμεών καί προσευχομένων ἐν χαρᾷ, ἀγαλλιάσει, δοξολογίᾳ καί εὐχαριστίᾳ τῶν Ἀραβοφώνων πιστῶν τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων καί προσκυνητῶν ἐκ διαφόρων χωρῶν.

Μετά τό «φῶς ἱλαρόν» ἀνεγνώσθησαν αἱ εὐχαί τῆς Πεντηκοστῆς – τῆς Γονυκλισίας συμφώνως τῇ τάξει τοῦ βιβλίου τοῦ Πεντηκοσταρίου. Ἄμα τῷ τέλει τοῦ Ἑσπερινοῦ ὁ Σχολάρχης Ἀρχιμανδρίτης π. Ματθαῖος παρέθεσε μικράν ἀναψυχήν εἰς τήν Ἀρχιερατικήν Συνοδείαν.

Τό γεγονός τῆς ἐπιφοιτήσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἑωρτάσθη καί ἀνήμερα τῆς Δευτέρας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος διά θείας Λειτουργίας εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Ἁγίας Τριάδος ὄντα ὑπογείως ἐν τῷ κτιρίῳ τῆς Σχολῆς, προεξάρχοντος τοῦ Προέδρου τῆς Σχολικῆς Ἐφορείας Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἱεραπόλεως κ. Ἰσιδώρου καί συλλειτουργούντων αὐτῷ τῶν Ἁγιοταφιτῶν Ἀρχιμανδριτῶν π. Ραφαήλ Ἐξάρχου τοῦ Παναγίου Τάφου εἰς Ἀθήνας, π. Ἱερωνύμου, ἡγουμένου τῆς Μαδηβᾶ, π. Μακαρίου, π. Ἀμφιλοχίου, τῶν Ἱερέων τοῦ Ναοῦ π. Ἀναστασίου  καί π. Ἰωάννου Ἀντωνίου, τοῦ ἐφημερίου τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου π. Γεωργίου Μπαράμκη καί τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Συμεών, ψαλλόντων τῶν μαθητῶν τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς ὑπό τόν κ. Εὐστάθιον Τσουμάνην ἐν συμμετοχῇ μοναχῶν, μοναζουσῶν, πολλῶν Ἱεροσολυμιτῶν πιστῶν καί προσκυνητῶν, τῇ τιμητικῇ παρουσίᾳ τῆς Προξένου κ. Ἄννης Μάντικα καί μελῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Προξενείου.

Ἀπολυθείσης τῆς θείας Λειτουργίας ἀνεγνώσθη εἰς τόν Ναόν ἡ πρώτη εὐχή τῆς Πεντηκοστῆς καί ἤρξατο λιτανεία πρός τό παρεκκλήσιον τῆς Πεντηκοστῆς, τό εὑρισκόμενον εἰς τόν ὑπαίθριον χῶρον προσκείμενον τῆς Σχολῆς(Κατακόμβη), ἐν ᾧ ἀκολούθως ἐγένετο ἡ πορεία πρός τόν Τάφον τοῦ Δαυΐδ, εἰς τόν ὁποῖον εἰσῆλθον ὁ Ἀρχιερεύς, οἱ κληρικοί καί ἡ κ. Πρόξενος μετά τῶν μελῶν τοῦ Προξενείου καί ἀνεπέμφθη δέησις. Τέλος ἀνεγνώσθη ἡ τελευταία εὐχή τῆς Πεντηκοστῆς εἰς τό Ὑπερῷον.

Ἀκολούθως ἡ λιτανεία ἐπιστρέφουσα εἰς τήν Σχολήν ἀνέπεμψε δέησιν ὑπέρ τῶν κεκοιμημένων καί ἐνταφιασμένων ἐν τῷ Κοιμητηρίῳ τῆς Ἁγίας Σιών, ἐπειδή καί αἱ εὐχαί τῆς Πεντηκοστῆς ποιοῦνται ἰδιαιτέραν μνείαν εἰς τούς κεκοιμημένους.

Ἡ λιτανεία κατέληξεν εἰς τήν αἴθουσαν τελετῶν τῆς Σχολῆς, ἔνθα ὁ Σχολάρχης Ἀρχιμανδρίτης π. Ματθαῖος μετά τῶν καθηγητῶν καί καθηγητριῶν τῆς Σχολῆς παρέθεσαν ἑόρτιον κέρασμα ἀναψυχῆς καί ὁ Σεβασμιώτατος συνεχάρη τούς μαθητάς διά τάς ἐπιδόσεις αὐτῶν καί διά  τό τέλος τοῦ σχολικοῦ αὐτῶν σταδίου ἐν τῷ παρόντι σχολικῷ ἔτει.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ