Αρχική » Επισκέψεις στον Ιεροσολύμων Θεόφιλο

Επισκέψεις στον Ιεροσολύμων Θεόφιλο

από ikivotos

Τό Σάββατον, 16ην / 29ην Ἰουνίου ἡ Α.Θ.Μ. ἐδέχθη:

1. Τόν Σεβασμιώτατον Ἀρχιεπίκοπον Καττάρων κ. Μακάριον διά θέματα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Καττάρων.

2. Τεσσαρακονταμελῆ ὁμάδα νέων καί καί ἡλικιωμένων διαφορετικῶν εἰδικοτήτων καί διαφορετικῶν Χριστιανικῶν τοῦ Ὁμίλου διαγωνισμοῦ εἰς τήν Βίβλον, ἐξεταζομένων εἰς τήν ὕλην αὐτῆς καί δεχομένων βραβεῖα διακρίσεως.

Ὁ Μακαριώτατος ηὐλόγησε καί ἐπῄνεσεν τήν πρωτοβουλίαν ταύτην καί προέτρεψεν τά μέλη αὐτῆς νά συνεχίζουν εἰς βάθος τήν  γνῶσιν καί τήν ἔρευναν τῆς Ἁγίας Γραφῆς, τηροῦντες τόν λόγον τοῦ Κυρίου «ἐρευνᾶτε τάς γραφάς, καθ’ ὅτι ἐν αὑταῖς ὑπάρχει ζωή αἰώνιος».

Ὁ Μακαριώτατος ἀπένειμε εἰς τάς δύο πρώτας βραβευθείσας νεανίδας Τίμιον Σταυρόν καί ἐπάργυρον εἰκόνα τῆς Ἱερουσαλήμ καί εἰς ἕνα ἕκαστον τῶν μελῶν τῆς ὁμάδος ταύτης προσέφερε ἀντίτυπον τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, λέγων ὅτι ἡ Πρωτοβουλία αὐτή ἐνισχύει τήν Χριστιανικήν  συνεργασίαν καί τήν συμμετοχήν αὐτῶν εἰς τήν Ἐκκλησίαν καί τήν προσφοράν αὐτῶν. Αἱ βραβευθεῖσαι νεανίδες ηὐχαρίστησαν τόν Μακαριώτατον καί προσεφώνησαν Αὐτόν καθώς καί οἱ Διευθυνταί τῆς ὀργανώσεως ταύτης κ. Σαλήμ Τιότρι καί Ναμπίλ Τιότρι.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ