Ή Ίερα Μητρόπολις Θεσσαλονίκης μέ αφορμή τα οσα γράφονται καί λέγονται τις τελευταίες ημέρες οσον άφορα στον έορτασμό τοΰ ιερού μνημειακού Ναού τού αγίου Γεωργίου - 'Ροτόντα καί τήν μεταφορά τού άρχαίου έγκαινίου τήν Κυριακή 23 Απριλίου έ.ε. άνακοινώνει τά παρακάτω:

 • Τά οσα έπικριτικώς καί κακοβούλως άναφέρονται εις βάρος της Ίερας Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης είναι έκτος πραγματικότητος καί ούδεμία σχέση έχουν μέ τήν άλήθεια.
 • Τό έν λόγω άρχαίο έγκαίνιο ήταν τοποθετημένο επί 17 αιώνες εντός της αρχαίας αγίας Τραπέζης τού χριστιανικού μνημειακού ιερού Ναού τών Άσωμάτων Αγγέλων καί άργότερα τού αγίου Γεωργίου - Ροτόντα, τό οποίο παρέμεινε ώς είχε άκόμη καί κατά τήν περίοδο της τουρκοκρατίας.
 • Είναι γνωστό οτι ο έν λόγω Ίερός Μνημειακός Ναός γιά μεγάλο χρονικό διάστημα κατά τά πρώτα χρόνια της τουρκοκρατίας διετέλεσε Μητροπολιτικός Ναός της Θεσσαλονίκης, δίπλα του άκριβώς έκειτο η μητροπολιτική κατοικία τού άγίου Θεωνα, Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης. Βάσει μάλιστα ξένων περιηγητών της έποχης άποκαλούνταν άπό τούς μουσουλμάνους «Έσκί-Μιτροπόλ», δηλαδή «παλαια Μη- τρόπολις».
 • Λόγω άνασκαφικών έργασιών τό έτος 1953, τό έν λόγω άρχαίο Έγκαίνιο εύρέθη στήν βάση της τότε άγίας Τραπέζης έντός τού Ναού άπό τούς άρχαιολόγους E.Dyggve καί Η. Torp. Στή συνέχεια ο κ. Torp, κατόπιν σχετικής άδείας τού τότε Υπουργείου Παιδείας, μετέφερε τό έν λόγω ιερό κειμήλιο στό Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής τού πανεπιστημίου της Κοπεγχάγης γιά τίς σχετικές άναλύσεις άπό τίς οποίες διεπιστώθη οτι πρόκειται γιά αιματοβαμμένα σπαράγματα άρχαίου ύφάσματος.
 • Στίς 26 Απριλίου, Κυριακή τών Βαΐων τού 1964 ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κυρός Παντελεήμων ό Α' (Παπαγεωργίου) έτοποθέ τησε έπί της άγίας Τραπέζης νέο Έγκαίνιο γιά τίς λειτουργικές ά νάγκες τού έν λόγω ιερού Μνημειακού Ναού, τό οποίο, περιέργως «εξηφανίσθη» μαζύ μέ τά μάρμαρα της άγίας Τραπέζης κατά τήν περίοδο τών σεισμών τού 1978. Τίς Λειψανοθήκες τών Εγκαινίων τών ιερών Ναών, μόνον οι Έπίσκοποι μετακινούν καί τοποθετούν.
 • Στο 10ο συνέδριο της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας το 1980, ό καθηγητής κ. Torp συνήντησε τον καθηγητή κ. Μουτσόπουλο, καί τοΰ έξέφρασε τήν επιθυμία να έπαναφέρη το αρχαίο έγκαίνιο στήν φυσική του θέση, σέ συνεργασία μάλιστα μέ τον κ. Μουτσόπου λο, ήλθαν σέ επικοινωνία μέ τον τότε Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κυρο Παντελεήμονα τον Β', ό όποιος απέστειλε τον τότε πρωτοσύγκελλό του καί νυν Μητροπολίτη Βεροίας κ. Παντελεήμονα Καλπακίδη για να παραλάβη απο τήν Ρώμη το έν λόγω έγκαίνιο, το όποίο ένεκα των σεισμών του 1978 τοποθετήθηκε προσωρινώς στον ιερό Ναο του πολιούχου αγίου Δημητρίου.
 •  
 • Στίς 10 Σεπτεμβρίου 1995 έτοποθετήθη νέο Έγκαίνιο απο τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κυρο Παντελεήμονα τον Β' (Χρυσοφάκη) στήν διαμορφωμένη μαρμαρίνη αγία Τράπεζα για τίς λειτουργικές ανάγκες τής Εκκλησίας. Το έν λόγω Έγκαίνιο έμπεριέχει ψήγματα έκ του αρχαίου έγκαινίου, ιερά άποτμήματα έκ τών λειψάνων του άγίου Δημητρίου, καί του άγίου Γεωργίου, τά όποία έδόθησαν γιά τον σκοπο αύτο απο τον τότε μακαριστο Πατριάρχη Ιεροσολύμων κυρο Διόδωρο στον μακαριστο Μητροπολίτη Παντελεήμονα τον Β'. Κατόπιν τούτου ό ίερος μνημειακος Ναος του άγίου Γεωργίου-Ροτοντα ήδη είναι εγκαινισμένος, και ούδεις δύναται να αμφισβητήση βάσει τών ιερών Κανόνων τής Εκκλησίας και τών κειμένων νόμων τήν ιερότητα τού χώρου.
 • Καμμία παράβαση νόμων ή αποφάσεων δέν έγινε απο τήν Ίερα Μητρόπολη Θεσσαλονίκης κατά τήν έφετινή πανήγυρη τής έορτής του άγίου Γεωργίου του έν λόγψ Μνημειακού ιερού Ναού. Ό Εσπερινός καί ή Θεία Λειτουργία ήταν ήδη προγραμματισμένες καί όρισμένες ακολουθίες βάσει σχετικής αλληλογραφίας τής Ίερας Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης καί τής Εφορείας Αρχαιοτήτων πόλεως Θεσσαλονίκης καί ούδεμία τελετή Εγκαινίων εγένετο.
 • Είναι κανονικο δικαίωμα μόνον του έκάστοτε Επισκόπου καί Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης, ώς έν προκειμένη του κ. Ανθίμου νά έπαναφέρη το αρχαίο Έγκαίνιο τής άγίας Τραπέζης στήν φυσική του θέση, δηλαδή έντος του ίερου Ναού. Κατά τήν Θ. Λειτουργία τής 23ης Άπριλίου 2017 ούδεμία παρέμβαση ή νέα κατασκευή έγινε έπί τής άγίας Τραπέζης του ίερου Μνημειακού αύτου Ναού. Απλώς όπως ήδη είχε ένημερωθεί ή άρμοδία αρχαιολογική ύπηρεσία, μετεφέρθη το αρχαίο «Έγκαίνιο» καί ήδη έτοποθετήθη καί φυλάσσεται ώς ίερο κειμήλιο μαζύ μέ το τμήμα του λειψάνου του άγίου Γεωργίου μέσα στον ανάλογο διαμορφωμένο χώρο γνωστο ήδη απο έτών στήν αρχαιολογική ύπηρεσία.
 • Λυπούμεθα βαθύτατα, διά τά όσα λγονται καί αναγράφονται ύπο άνευθύνων πηγών καί προσώπων, ασχέτων μέ την Λειτουργική παράδοση τής Εκκλησίας μας. Άς διαβάσουν τίς ιστορικές πηγές καί τούς παλαιούς σεβαστούς καθηγητές τής αρχαιολογίας καί τής επιστήμης καί άς άναλάβουν τίς ευθύνες τους μπροστά στήν ιστορία καί στήν παράδοση του ιστορικού καί θρησκευτικού αύτοϋ μνημειακού κυκλοτερούς συγκροτήματος, πού άνέκαθεν ήταν αφιερωμένο στο «θειο» καί στα τρία περίπου τέταρτα της ιστορίας του υπήρξε καί συνεχίζει να υφίσταται ώς Χριστιανικός ιερός Μνημειακός Ναός.
 • Ή Ιερά Μητρόπολις Θεσσαλονίκης άναμένεί άκόμη τήν έφαρμογή τής άποφάσεως τού Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου γιά τήν τοποθέτηση τού Σταυρού στήν στέγη τού ιερού Ναού άγίου Γεωργίου - Ροτόντα.
 • Στή σύγχρονη έποχή πού όλα προσβάλλονται άκρίτως καί άνευθύνως, ολίγος σεβασμός καί ύπεύθυνη γνώση καί ένημέρωση δέν βλάπτουν. Άντιθέτως άποτελούν έστω καί μιά εύκαιρία εύγνωμοσύνης καί τιμής στά όσα οί πατέρες μας μάς παρέδωσαν μέχρι τίς ήμέρες μας στήν πολυδοκιμαζομένη πατρίδα μας.