Τη συμπαράσταση του προς τους Ζακυνθινούς που δοκιμάζονται από τις πυρκαγιές εξέφρασε ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος ο οποίος βρέθηκε στο νησί πριν λίγες μέρες για τη γιορτή του Αγίου Διονυσίου. Συγκεκριμένα με επιστολή του προς τον Μητροπολίτη κ. Διονύσιο λέει τα εξής:

 

Ἱερώτατον Μητροπολίτην Ζακύνθου κ. Διονύσιον
Εἰς Ζάκυνθον.

Ἐπιστρέψαντες αἰσίως εἰς τήν ἱστορικήν ἕδραν ἡμῶν μετά τό ἱερόν προσκύνημα εἰς τόν πολιοῦχον τῆς θεοσώστου Ἐπαρχίας σας Ἅγιον Διονύσιον, συγχαίρομεν διά τήν ὀργάνωσιν τῶν ἐκδηλώσεων καί εὐχαριστοῦμεν ἀπό καρδίας, ἡμεῖς τε καί ἡ τιμία ἡμῶν συνοδεία, διά τήν πρόσκλησιν, τήν δοχήν, τάς τιμάς, τάς περιποιήσεις, τήν εὐλογίαν τοῦ Ἁγίου.

Σήμερον ἐπιστρέφομεν νοερῶς εἰς τήν ἐρατεινήν Ζάκυνθον διά νά ἐκφράσωμεν τήν συμπάθειαν καί τήν συμπαράστασιν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί τῆς ἡμετέρας Μετριότητος προσωπικῶς πρός ὑμᾶς, Ἱερώτατε ἀδελφέ, καί πρός τό εὐσεβές πλήρωμα τῆς Μητροπόλεώς σας διά τάς ἀλλεπαλλήλους καταστροφικάς πυρκαϊάς, αἱ ὁποῖαι ἔπληξαν τήν Νῆσον τάς τελευταίας αὐτάς ἡμέρας.

Ἱκετεύομεν τόν Θεόν τῶν οἰκτιρμῶν καί πάσης παρακλήσεως νά λήξῃ πάραυτα ἡ δοκιμασία σας αὐτή, νά μή ὑπάρξουν, κυρίως, ἀνθρώπινα θύματα καί νά ἔχετε τήν ἄνωθεν ἐνίσχυσιν διά τήν διατήρησιν ἀκμαίου τοῦ φρονήματος καί διά τήν ἀποκατάστασιν τῶν ζημιῶν τῇ συμπαραστάσει τῆς Ἐκκλησίας, τῆς Πολιτείας, τοῦ Δήμου καί ὅλων τῶν δυναμένων.
Ὁ Θεός μαζί σας καί μέ ὅλην τήν φιλόξενον Ζάκυνθον.

Φανάριον, 26 Αὐγούστου 2017
Ἀγαπητός ἐν Χριστῷ ἀδελφός
καί διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης
† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖος.