Της Ελένης Παππά

 

Ήταν μια δυναμική ιεραπόστολος,  η οποία αφιέρωσε τη ζωή της στη διακονία των κατοίκων του Κονγκό. Για την προσφορά της πριν από λίγες μέρες ο Σύλ­λο­γος Ορ­θο­δό­ξου Ι­ε­ρα­πο­στο­λής «Ο Πρω­τό­κλη­τος» της Πά­τρας τί­μη­σε την  Όλ­γα Πα­πα­σα­ράν­του, την πρώ­τη σύγ­χρο­νη Ελ­λη­νί­δα ι­ε­ρα­πό­στο­λο στην Α­φρι­κή, που α­νά­λω­σε με­γά­λο μέ­ρος της ζω­ής της στην υ­πη­ρε­σία και δι­α­κο­νία των κα­τοί­κων της Κα­νάγ­κα στο ση­με­ρι­νό Κον­γκό, με τα α­πο­κα­λυ­πτή­ρια της προ­το­μής της στη γε­νέ­τει­ρά της, το Ρο­ει­νό Αρ­κα­δί­ας.

Η τε­λε­τή των α­πο­κα­λυ­πτη­ρί­ων έ­γι­νε με­ρι­κές η­μέ­ρες πριν από τη συμ­πλή­ρω­ση 21 ε­τών α­πό την κοί­μη­σή της στις 19 Αυ­γού­στου 1996.

Πριν τα αποκαλυπτήρια τε­λέ­στη­κε στον ναό του Α­γί­ου Γε­ωρ­γί­ου Ρο­ει­νού πο­λυ­αρ­χι­ε­ρα­τι­κή Θεία Λει­τουρ­γία στην ο­ποία προ­ε­ξήρ­χε ο Μη­τρο­πο­λί­της Μαν­τι­νεί­ας και Κυ­νου­ρί­ας κ. Α­λέ­ξαν­δρος, συμ­πα­ρα­στα­τού­με­νος α­πό τον Μη­τρο­πο­λί­τη Πα­τρών κ. Χρυ­σό­στο­μο, τον Μη­τρο­πο­λί­τη Ι­λί­ου κ. Α­θη­να­γό­ρα και ι­ε­ρείς της πε­ρι­ο­χής. Στη δι­άρ­κειά της τε­λέ­στη­κε ε­πι­μνη­μό­συ­νη δέ­η­ση για την «αδελφή Όλ­γα», αλ­λά και τον θείο της Μη­τρο­πο­λί­τη Αρ­γο­λί­δος κυ­ρό Ι­ω­άν­νη Πα­πα­σα­ράν­το και τον α­εί­μνη­στο αρ­χι­μαν­δρί­τη Χρυ­σό­στο­μο Πα­πα­σα­ραν­τό­που­λο που υ­πήρ­ξε ο πρώ­τος σύγ­χρο­νος ιε­ρα­πό­στο­λος στην Α­φρι­κή.

Για το έργο της  μί­λη­σαν ο Μη­τρο­πο­λί­της κ. Α­λέ­ξαν­δρος , ο συγ­γρα­φέ­ας Α­θα­νά­σι­ος Κυ­ρι­α­ζό­που­λος, ο πρό­ε­δρος του Συλ­λό­γου Ι­ε­ρα­πο­στο­λής Νί­κος Σί­μος και ο Γι­άν­νης Δι­α­βο­λίτ­σης εκ μέ­ρους του Εκ­κλη­σι­α­στι­κού Συμ­βου­λί­ου του να­ού του Α­γί­ου Γε­ωρ­γί­ου Ρο­ει­νού.

Ο Μη­τρο­πο­λί­της κ. Α­λέ­ξαν­δρος α­φού α­να­φέρ­θη­κε στην ση­μα­σία της Ι­ε­ρα­πο­στο­λής στον σύγ­χρο­νο κό­σμο ε­παί­νε­σε τον Σύλ­λο­γο Ι­ε­ρα­πο­στο­λής «Ο Πρω­τό­κλη­τος» για την πρω­το­βου­λία του να τι­μή­σει την Α­δελ­φή Όλ­γα, με την κα­τα­σκευή της μαρ­μά­ρι­νης προ­το­μής της.

Ο συγ­γρα­φέ­ας Α­θα­νά­σι­ος Κυ­ρι­α­ζό­που­λος μί­λη­σε για τα δύ­σκο­λα νε­α­νι­κά της χρό­νια κα­τά τα ο­ποία δι­α­μορ­φώ­θη­κε ο χα­ρα­κτή­ρας της και κυ­ρί­ως η δι­ά­θε­ση για προ­σφο­ρά στον πά­σχον­τα άν­θρω­πο. Μί­λη­σε για την ορ­φά­νια της α­πό μη­τέ­ρα στην τρυ­φε­ρή η­λι­κία των τεσ­σά­ρων χρό­νων, γε­γο­νός που την α­νάγ­κα­σε να α­να­λά­βει ευ­θύ­νες πο­λύ με­γα­λύ­τε­ρες α­πό ό­σες οι παι­δι­κοί της ώ­μοι μπο­ρού­σαν να ση­κώ­σουν. Α­κό­μα για την προ­σφο­ρά α­γά­πης δί­πλα στον θείο της α­οί­δι­μο Μη­τρο­πο­λί­τη Αρ­γο­λί­δος κυ­ρό Ι­ω­άν­νη, α­πό τον ο­ποίο δι­δά­χθη­κε την πνευ­μα­τι­κή ζωή και τη φρον­τί­δα ό­σων εί­χαν α­νάγ­κη. Η δι­α­κο­νία της στο πλευ­ρό του θεί­ου της την ο­δή­γη­σε στην α­πό­φα­σή της να γί­νει νο­σο­κό­μα ώ­στε να συμ­πα­ρα­στέ­κε­ται στους α­σθε­νείς και τις οι­κο­γέ­νει­ες τους. Κα­τόρ­θω­σε να γί­νει δε­κτή στο νο­σο­κο­μείο «Αγιος Σάββας» της Α­θή­νας, ό­που και α­να­δεί­χθη­κε σε προ­ϊ­στα­μέ­νη των χει­ρουρ­γεί­ων.

Στις δράσεις της  τό­σο στο νο­σο­κο­μείο του Α­γί­ου Σάβ­βα, ό­σο και στην Κα­νάγ­κα της Α­φρι­κής α­να­φέρ­θη­κε με λε­πτο­μέ­ρει­ες ο πρό­ε­δρος του Συλ­λό­γου Ι­ε­ρα­πο­στο­λής Νί­κος Σί­μος. Α­νέ­δει­ξε με πλή­ρη γνώ­ση ό­λα ό­σα η α­δελ­φή Όλ­γα προ­σέ­φε­ρε τό­σο στους α­σθε­νείς του Α­γί­ου Σάβ­βα, αλ­λά και στη σι­γου­ριά που έ­δι­νε η πα­ρου­σία της στους γι­α­τρούς χει­ρουρ­γούς κα­τά τη δι­άρ­κεια των πο­λύ­ω­ρων ε­πεμ­βά­σε­ων τους.

Ε­στί­α­σε στον ρό­λο της στην Ι­ε­ρα­πο­στο­λή του Ζα­ῒρ, του ση­με­ρι­νού Κον­γκό, κα­θώς υ­πήρ­ξε αυ­τή που κα­τόρ­θω­σε με τη φλό­γα της ψυ­χής της να πεί­σει τον α­εί­μνη­στο π. Χα­ρί­τω­να Πνευ­μα­τι­κά­κι , να α­να­λά­βει αυ­τός τη σκυ­τά­λη της Ι­ε­ρα­πο­στο­λής ό­ταν πέ­θα­νε ξα­φνι­κά ο π. Χρυ­σό­στο­μος Πᾳ­πα­σα­ραν­τό­που­λος , και ό­λα έ­δει­χναν πως το έρ­γο που εί­χε ως ε­κεί­νη την στι­γμή θα έ­σβη­νε αν δεν βρι­σκό­ταν έ­νας ά­ξι­ος και φλο­γε­ρός ι­ε­ρα­πό­στο­λος συ­νε­χι­στής για τη σπο­ρά του Ευ­αγ­γε­λι­κού Λό­γου.

Τελειώνοντας την ο­μι­λία του είπε:

«Αυ­τό το γλυ­πτό ό­μως, με την α­δελ­φή Όλ­γα, που κρα­τά στην αγ­κα­λιά της δύο μαυ­ρά­κια, θα μι­λά­ει για το σή­με­ρα και θα βρον­το­φω­νεί προς όλους μας, τί μπο­ρεί να ε­πι­τύ­χει μία τα­πει­νή, απλή και α­νε­πι­τή­δευ­τη κό­ρη, ό­ταν έχει δο­θεί στον Θεό, αγα­πά και τη­ρεί το θέ­λη­μά Του. Α­λή­θεια πό­σα Αφρι­κα­νό­που­λα θα ο­δή­γη­σε στην εν Χρι­στώ ελευ­θε­ρία!»

Στη συ­νέ­χεια ο Γι­άν­νης Δι­α­βο­λίτ­σης ευ­χα­ρί­στη­σε εκ μέ­ρους του Εκ­κλη­σι­α­στι­κού Συμ­βου­λί­ου του Α­γί­ου Γε­ωρ­γί­ου τον πρό­ε­δρο και τα μέ­λη του Συλ­λό­γου Ι­ε­ρα­πο­στο­λής «Ο Πρω­τό­κλη­τος» για την πρω­το­βου­λία τους να χρη­μα­το­δο­τή­σουν την κα­τα­σκευή της προ­το­μής της α­δελ­φής Όλ­γας, της ο­ποί­ας η με­γά­λη δρά­ση δεν ή­ταν ευ­ρύ­τε­ρα γνω­στή στους κα­τοί­κους του Ρο­ει­νού και να χα­ρί­σουν έτ­σι στο χω­ριό τους έ­να έρ­γο που θα μεί­νει στο δι­η­νε­κές να μαρ­τυ­ρά για τα έρ­γα αυ­τής της με­γά­λης προ­σω­πι­κό­τη­τας της Α­γά­πης.

Τέ­λος α­κο­λού­θη­σε η τε­λε­τή των α­πο­κα­λυ­πτη­ρί­ων που έ­γι­νε α­πό τους τρεις Μη­τρο­πο­λί­τες την ώ­ρα που παι­δά­κια του Ρο­ει­νού έ­ψα­λαν ύ­μνους.

Στην εκ­δή­λω­ση πα­ρα­βρέ­θη­καν α­κό­μα ο βου­λευ­τής Α­χα­ϊ­ας Νί­κος Νι­κο­λό­που­λος, ο πρώ­ην βου­λευ­τής Δη­μή­τρης Κω­στό­που­λος , το Δι­οι­κη­τι­κό Συμ­βού­λιο και πολ­λά μέ­λη του Συλ­λό­γου Ορ­θο­δό­ξου Ι­ε­ρα­πο­στο­λής α­πό την Πά­τρα, συγ­γε­νείς της τι­μω­μέ­νης ι­ε­ρα­πο­στό­λου α­πό την Πά­τρα, την Α­θή­να, την Αρ­γο­λί­δα και τις Η­νω­μέ­νες Πο­λι­τεί­ες και σύσ­σω­μοι οι κά­τοι­κοι του Ρο­ει­νού.