Αυστηρή επιστολή προς τους υπουργούς Δικαιοσύνης και Παιδείας έστειλαν οι αντιπρόσωποι των μονών του Αγίου Όρους σχετικά με το νομοσχέδιο περί ταυτότητας φύλου αλλά και για τις αλλαγές στο μάθημα των θρησκευτικών. Ειδικά για το πρώτο οι μοναχοί ζητούν την απόσυρση του, τονίζονται πως καταστρατηγείται απροκάλυπτα ο θεικός νόμος, δηλώνοντας αγωνία για το τι επιφυλάσσει το μέλλον, ενώ ρωτούν ποιός ορθόδοξος βουλευτής θα τολμήσει να ψηφίσει τέτοιο "άνομο νομοσχέδιον". Για το δεύτερο, ζητούν επίσης την χρήση των παλαιών βιβλίων και όχι την εφαρμογή του νέου προγράμματος το οποίο όπως περιγράφουν οδηγεί στην αθεϊα.

Το πλήρες κείμενο της επιστολής έχει ως εξής:

Έξοχώτατοι Κύριοι,

Διά τού παρόντος ίεροκοινοσφραγίστου γράμματος ήμών θέτομεν ύπ’ δψιν Ύμων τα κάτωθι:

Ζώντες, παρά την άναξιότητά μας εις το Περιβόλι της Παναγίας μας, τον ήσυχαστικόν τόπον τού 'Αγίου Όρους, συμμετέχομεν ταυτοχρόνως εις την αγωνίαν καί ανησυχίαν των Ορθοδόξων τέκνων της Πατρίδος μας, ή οποία μεταφέρεται ενταύθα διά των πολυπληθών προσκυνητών τού ιερού ήμών τόπου, διά τά τελευταίως τεκταινόμενα είς την χώραν μας σχετικώς με τό προς ψήφισιν νομοσχέδιον περί της «νομικής άναγνώ ρισης της τατπότητας φύλου» καί την διδασκαλίαν τού μαθήματος τών θρησκευτικών.

Άναφορικώς μέ το προς ψήφισιν νομοσχέδιον διερωτώμεθα πλέον τί μάς επιφυλάσσεται είς στο μέλλον! Μετά τήν θέσπισιν ύπο της Κυβερνήσεως τού «συμφώνου συμβίωσης ομοφύλων» καί την καθιέρωσιν είς τά σχολεία της πατρίδος μας της θεματικής έβδομάδος «εμφυλες ταυτότητες», οδηγείται πλέον ή χώρα είς την ψήφισιν νόμου, μέ τον οποίον θά μπορή κάποιος νά προβαίνη είς την αλλαγήν τού «καταχωρισμένου φύλου» του μέ μία άπλή αΐτησι καί μάλιστα από τήν ήλικίαν τών 15 ετών! Είναι δυνατόν διά νόμου νά καταστρατηγήται άπροκαλύπτως είς τήν ’Ορθόδοξον Πατρίδα μας ό νόμος τού Θεού; «καί έποίησεν ό Θεός τδν άνθρωπον, κατ’ εικόνα Θεού έποίησεν αυτόν, άρσεν καί θήλυ έποίησεν αυτούς».

Διερωτώμεθα ποιος ’Ορθόδοξος Βουλευτής τής Βουλής τών Ελλήνων θά ψηφίση τοιούτον άνομον νομοσχέδιον. Παρακαλούμεν θερμώς άπαντα τά μέλη τής Κυβερνήσεως καί τής Βουλής νά αρθούν είς τδ ύψος τών περιστάσεων καί νά συμβάλλουν εις την αποτροπήν της νομοθετήσεως ταύτης. ‘Ίσως μία άπόσυρσις του νομοσχεδίου θά έδιδε την δυνατότητα της έπανεξετάσεως και της περαιτέρω διαβου λεύσεως διά νά έκφρασθή έπαρκώς επί του θέματος ή βούλησις τού ελληνικού λαού.

Όσον αφορά το δεύτερον θέμα, παρά την έκπεφρασμένην θέσιν της Πολιτείας περί συνεργασίας μέ την έπιτροπήν της ’Εκκλησίας διά το περιεχόμενον τού μαθήματος των θρησκευτικών, πληροφορούμεθα δτι διενεμήθησαν εις τους μαθητάς «Φάκελοι Μαθήματος», μέ τούς όποιους οι ’Ορθόδοξοι μαθηταί θά διδάσκωνται ενα πανθρησκειακόν μάθημα, το οποίον έντέχνως θά ένσταλλάζη εις τάς ψυχάς των τήν Ιδέαν δτι «όλες οί θρησκείες είναι λίγο-πολύ τό ίδιο» καί εν τέλει θά τούς όδηγή εις τον αγνωστικισμόν καί την άθείαν. Μάλιστα ή ανωτέρω ύποχρέωσις ισχύει μόνον διά τούς πλειοψηφσύντας ’Ορθοδόξους μαθητάς, ενώ οί μεισψηφούντες ετερόδοξοι καί έτερό- θρησκοι θά έχουν το δικαίωμα νά διδάσκωνται ομολογιακόν μάθημα συμφώνως μέ τήν πίστιν των! Κατόπιν τούτων πώς είναι δυνατόν νά μή σταθώμεν εις τό πλευράν τών γονέων, οί όποιοι συναισθανόμενοι τον κίνδυνον διά την μόλυνσιν της ψυχής τών τέκνων τους, άναγκάζονται νά επιστρέφουν ως άπαραδέκτους τούς «Φακέλους Μαθήματος Θρησκευτικών»; Παρακαλούμεν δπως, άφουγκραζόμενοι την φωνήν καί ανησυχίαν πάντων ήμών, άποσύρητε τούς ανωτέρω «Φακέλους» καί έπιτρέψητε την προσωρινήν χρήσιν τών υπαρχόντων βιβλίων έως της οριστικής διευθετήσεως τού περιεχομένου τού μαθήματος, συνεργαζόμενοι μέ τήν άρμοδίαν έπιτροπήν της ’Εκκλησίας της Ελλάδος.

Έχοντες τήν βεβαιότητα δτι ή παράκλησις ήμών θά τύχη τής δεούσης προσοχής παρά πάντων τών αρμοδίων, εύχόμεθα δπως ή Ύπεραγία Θεοτόκος, ή Έφορος τού 'Ιερού ήμών Τόπου, εύλογή πάντας Υμάς εις τό πολυεύθυνον έργον Υμών.

Έν κατακλείδι ύπενθυμίξομεν εις πάντας τούς σοφούς λόγους τού Όσιου Παϊσίου τού ’Αγιορείτου: «Σ’ αυτά τά δύσκολα χρόνια ό καθένας μας πρέπει νά κάνει δ,τι γίνεται άνθρωπίνως καί δ,τι δεν γίνεται άνθρωπίνως νά τό αφήνει στο Θεό. Έτσι Οά έχουμε ήσυχη τή συνείδησή μας δτι κάναμε εκείνο πού μπορούσαμε. Αν δεν άντιδράσουμε, Οά σηκωθούν οί πρόγονοί μας από τούς τάφους».

 

'Άπαντες οί έν τη κοινή Συνάξει Αντιπρόσωποι και Προϊστάμενοι
τών εΐκοσιν Ιερών Μονών τού Άγιου Όρους Άθω.