Μια μια συμβολική κίνηση του Οικουμενικό πατριαρχείο προεσέφερε σημαντικά ,για την περίοδο που διανύει ,χρηματικά ποσά για την αντιμετπώπιση των συνεπειών του κορωνοϊου.Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται:

Ως συμβολήν εις τον διεξαγόμενον αγώνα διά την καταπολέμησιν του μαστίζοντος την ανθρωπότητα θανατηφόρου ιού, το Οικουμενικόν Πατριαρχείον προσέφερεν εις μεν την Τουρκικήν Κυβέρνησιν το ποσόν των τριακοσίων χιλιάδων (αρ. 300.000-) Λ.Τ., εις δε την Ελληνικήν Κυβέρνησιν το ποσόν των πεντήκοντα χιλιάδων (αρ. 50.000-) Ευρώ, το τελευταίον τούτο προοριζόμενον ιδιαιτέρως διά τας ανάγκας των αστέγων.

Η χειρονομία αύτη της Μητρός Εκκλησίας συνοδεύεται από τας θερμάς προσευχάς αυτής προς τον ιατρόν των ψυχών και των σωμάτων ημών όπως ταχέως παρέλθη ο μέγας πειρασμός ούτος και εξαγάγη ο Κύριος την ανθρωπότητα «εις αναψυχήν».