Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος αναφέρθηκε στους Ρωμαιοκαθολικούς και στον διάλογο μαζί τους, σε χαιρετισμό που απηύθυνε στην Διημερίδα «Pope Paul VI, the Patriarch Athenagoras, Chiara Lubich. Prophecy of Unity between the Sister Churches», που διοργανώθηκε στις 25-26 Μαΐου.

Μιλώντας για τον Πάπα Παύλο και τον Πατριάρχη Αθηναγόρα σχολίασε: “οι δύο Προκαθήμενοι αντελήφθησαν ότι Δύσις και Ανατολή δεν ηδύναντο να ζώσιν εν απομονώσει και αυταρκεία, διότι τούτο ήτο επί ζημία της ενότητος και καθολικότητος του Σώματος του Χριστού, και ότι εις διάλογος αγάπης και αληθείας ηδύνατο να οδηγήση εις ενότητα, τεθεμελιωμένην επί του στερεού εδάφους της πρώτης χιλιετίας”.

Ο κ. Βαρθολομαίος σημείωσε ότι Ορθόδοξοι και Ρωμαιοκαθολικοί “έχουν κοινήν την βιβλικήν, πατερικήν και εκκλησιολογικήν παράδοσιν και διδασκαλίαν της αδιαιρέτου Εκκλησίας, δυναμένην να λειτουργήση ως βάσις διά την αποκατάστασιν της απολεσθείσης σχέσεως μεταξύ αυτών” .

Αναφερόμενος, τέλος, στην Chiara Lubich (Ιταλίδαδασκάλα, ιδρύτρια και πρώτη πρόεδρος του Κινήματος των Φοκολαρίνι) σε συνδυασμό και με τις προσπάθειες που στο παρελθόν καταβλήθηκαν για ενότητα των δύο θρησκευτικών ηγετών, Πάπα Παύλου και Πατριάρχη Αθηναγόρα, ο κ. Βαρθολομαίος τόνισε πως “ο μόνος τρόπος να τιμήσωμεν την μνήμην, τον ιερόν ενθουσιασμόν και την προσφοράν των τριών αυτών οραματιστών της ενότητος, είναι η συνέχισις του διαλόγου της αγάπης εν αληθεία και της αληθείας εν αγάπη των δύο αδελφών Εκκλησιών, του «διαλόγου της ζωής» των πιστών, της συνεργασίας και των κοινών πρωτοβουλιών ενώπιον των συγχρόνων μεγάλων προκλήσεων, με ορίζοντα πάντοτε την ποθεινήν ενότητα εν τη Θεία Ευχαριστία”