Αρχική » Mήνυμα Ν.Ιωνίας κ.Γαβριήλ :Δύο λειτουργίες τις Κυριακές στους ναούς της μητρόπολης

Mήνυμα Ν.Ιωνίας κ.Γαβριήλ :Δύο λειτουργίες τις Κυριακές στους ναούς της μητρόπολης

από christina

 

Μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ καί ὕστερα ἀπό μία μακρά περίοδο πόνου πνευματικοῦ, λειτουργικῆς στέρησης καί μυστηριακῆς ἔλλειψης ἀξιωνόμαστε καί πάλι νά μετέχουμε τοῦ συστατικοῦ στοιχείου τῆς Ἐκκλησίας μας. Νά προσέλθουμε στους Ναούς μας, νά μεταλάβουμε τῶν Ἀχράντων μυστηρίων τοῦ Κυρίου μας, νά συναντήσουμε τούς ἀδελφούς μας, νά μοιραστοῦμε τίς ἀγωνίες μας καί νά προσευχηθοῦμε ὁλόψυχα ὁ ἕνας γιά τόν ἄλλον. Ἀξιωνόμαστε νά ἑνωθοῦμε μυστηριακά μέ τόν Κύριο μας Ἰησοῦ Χριστό καί νά μετέχουμε στή χάρη τῆς ἐπουράνιας Βασιλείας Του μέσα ἀπό κάθε στιγμή τοῦ λειτουργικοῦ χρόνου.
Ταυτόχρονα ὅμως, καλοῦμαστε νά ἀναλογισθοῦμε τήν μεγάλη εὐθύνη μας ἀπέναντι στήν διαφύλαξη καί προστασία τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς καί νά ἀναλάβουμε δράσεις ἁπλές καί ἀποφασιστικές γιά νά μήν ὑποφέρουν συνάνθρωποι μας, ἀλλά καί γιά νά μήν βιώσουμε ἐκ νέου στιγμές ἀποξένωσης καί ἀπομόνωσης.

Γιά τόν λόγο αὐτό, ὀφείλουμε ὅλοι μας νά σεβαστοῦμε τήν ἁπλή τήρηση μέτρων ὑγιεινῆς καί προστασίας τόσο τοῦ ἑαυτοῦ μας, ὅσο καί ὁλόκληρης τῆς εὐχαριστιακῆς κοινότητας. Νά ἐπιδείξουμε αἴσθημα εὐθύνης καί ὡριμότητας. Νά ξεπεράσουμε τούς φόβους μας καί νά ἐμπιστευθοῦμε ὁλοκληρωτικά τή ζωή μας στόν Ἀναστημένο Χριστό μας, στόν Ἀρχηγό τῆς ζωῆς καί τοῦ θανάτου.

Κυρίαρχη θέση στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας κατέχει ἡ ποιμαντική τέχνη, τό όχημα δηλαδή τῶν ἀρετῶν πού ὁδηγεί μέ διάκριση, ἀγάπη καί ἀσφάλεια τούς πιστούς στήν πνευματική τους τελειότητα, στή θέωση καί στήν ἁγιότητα, «εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ» (Ἐφ. 4, 13).

«Ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε» (Α’ Θεσ. 5,17) μᾶς προτρέπει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος. Ἡ προσευχή, ἀδελφοί μου, ἀποτελεῖ θεραπευτικό μέσο γιά τόν ἄνθρωπο. Ἔτσι, ἡ συχνή προσευχή μας θά ἀποτελέσει ἀπό ἐδῶ καί στό ἐξῆς τό μέσο πού θά ἐνισχύει καί θά ἐνδυναμώνει τίς ζωές μας μετά ἀπό τήν περίοδο αὐτή τοῦ φόβου καί τῆς ἀνασφάλειας πού προξένησε ἡ πανδημία ποῦ βιώνουμε. Ἡ συχνή παρουσία μας στούς Ἱερούς Ναούς καί ἡ μετοχή μας στά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας θά προσφέρει βάλσαμο πνευματικό καί ψυχική ἀνάταση στή λαβωμένη, ἀπό τά προβλήματα πού βιώνουμε, ψυχή μας.

Ἔχουμε ἀνάγκη ὅλοι μας νά ἐνισχυθοῦμε ἀπό τή χάρη καί τό ἔλεος τοῦ Κυρίου μας.

Πιό συγκεκριμένα:

Ἀπό τήν Κυριακή 17 Μαΐου 2020 καί κάθε Κυριακή μέχρι τά τέλη τοῦ μηνός Ἰουλίου θά τελοῦνται ὑποχρεωτικά δύο (2) θείες Λειτουργίες σέ κάθε Ἱερό ἐνοριακό Ναό τῆς Μητροπόλεώς μας ἀπό τίς 07:00 τό πρωί μέχρι καί τίς 10:00π.μ. ἡ πρώτη, καί ἀπό τίς 10:30π.μ ἕως καί τίς 11:30π.μ. ἡ δεύτερη.
Κατά τήν εἴσοδο καί τήν παραμονή σας στούς Ναούς εἶναι ἀπαραίτητη ἡ τήρηση ἀποστάσεων (1,5μ.) μεταξύ σας, ἐνῶ οἱ ἐπίτροποι καί τό βοηθητικό προσωπικό τῶν ἑνοριῶν μας θά διευκολύνουν τήν παρουσία σας ἐντός τῶν Ἱερῶν Ναῶν γιά τήν ἀποφυγή συνωστισμοῦ.
Ὅσοι θά ἔχετε καταλλήλως προετοιμασθεῖ θά μπορεῖτε να μετέχετε στό «Μυστήριο τῶν μυστηρίων», (Συμεών Θεσσαλονίκης, PG155, 253), δηλαδή στή θεία Εὐχαριστία καί νά μεταλαμβάνετε τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Κυρίου μας μέσα ἀπό τό κοινό Ποτήριον τῆς ζωῆς, ὅπως αἰῶνες τώρα ἔχει ὁρίσει ἡ παράδοση τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας.
Τό πρόγραμμα τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν κάθε ἐνορίας θά βρίσκεται ἀναρτημένο τόσο στόν Πίνακα Ἀνακοινώσεων τῶν Ναῶν, ὅσο καί στά διαδικτυακά μέσα πού διαθέτουν ὅλες οἱ ἑνορίες, καθώς καί στήν ἐπίσημη ἱστοσελίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μας (www.nif.gr).
Σέ εἰδικές περιπτώσεις καί κατόπιν προηγούμενης ἐνημέρωσης ὁρισμένες ἀπό τίς Ἱερές Ἀκολουθίες θά τελοῦνται καί στούς περιβάλλοντες ἐξωτερικούς χώρους τῶν ἑνοριακών Ναῶν. Επιπλέον, σύμφωνα μέ τό πρόγραμμα κάθε ἑνορίας θά μποροῦν νά τελοῦνται περισσότερες από δύο (2) θεῖες Λειτουργίες, ὕστερα βεβαίως ἀπό ἐνημέρωση ἀπό τούς ἐφημερίους τῶν ἑνοριῶν σας.
Ἀπό τή Δευτέρα 18 Μαΐου 2020 θά τελεῖται καθημερινά ἡ θεία Λειτουργία, πρωινές καί απογευματινές ώρες, γιά τήν κάλυψη τῶν πνευματικῶν ἀναγκῶν καί τήν ἐξυπηρέτηση περισσοτέρων ἀδελφῶν μας, σύμφωνα μέ τό μηνιαῖο πρόγραμμα ἐκάστης ἑνορίας.
Μνημόσυνα καί επιμνημόσυνες δεήσεις θά τελοῦνται μόνο κατά τήν ἡμέρα τοῦ Σαββάτου καί κατά τήν διάρκεια τῆς πρωινῆς θείας Λειτουργίας, ὅπως ἄλλωστε ὁρίζει καί ἡ κανονική παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας.
Τό ὅριο τῶν πιστῶν στούς Ἱερούς Ναούς δέν θά πρέπει νά ὑπερβαῖνει τούς 50 ἀδελφούς μας, σύμφωνα μέ τίς ὁδηγίες τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων.
Ὁ ἴδιος ἀριθμός πιστῶν καί συγγενῶν (50) πού μποροῦν νά παραστοῦν στό Ναό ἀφορᾶ στά μυστήρια τοῦ Γάμου καί της Βαπτίσεως.
Τό μυστήριο τῆς Ἐξομολογήσεως θά πραγματοποιεῖται ἀπό τούς ὁρισμένους πρός τοῦτο ἱερεῖς σέ κάθε Ἱερό ἑνοριακό Ναό, ὅπως γινόταν ἀδιάλειπτα.
Θά συνεχισθοῦν οἱ διαδικτυακές ὁμιλίες μας πρός μεγαλύτερη συμμετοχή ὅλων σας στή ζωή καί στό ἱεραποστολικό-σωστικό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας μας.
Τό φιλανθρωπικό καί κοινωνικό μας ἔργο, μέσα ἀπό τά ἑνοριακά συσσίτια καί τις προνοιακές δομές τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, θά συνεχίσει νά πραγματοποιεῖται χάρη στή βοήθεια τοῦ Θεοῦ, τῶν πολλῶν ἐθελοντῶν μας καί τήν ἀνιδιοτελή ἀγάπη τῶν ἱερέων μας πρός ὅλους σας.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ὅλα τά ἀνωτέρω ἀποτελοῦν ποιμαντικά ἔκτακτα μέτρα γιά τήν δική σας ἀνακούφιση καί πνευματική ἐνίσχυση, ἄλλά καί γιά τήν ἀσφάλεια ὅλων μας. Γιά κάθε ἀλλαγή θά ἐνημερώνεστε σχετικά ἀπό τήν ἐπίσημη ἱστοσελίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας (www.nif.gr) ἤ τίς ἑνορίες σας.

Σέ αὐτό τό νέο ξεκίνημα, ἡ Ἐκκλησία μας ἔχει μία μεγάλη καί ἀνοιχτή ἀγκαλιά γιά ὅλους. Δέχεται ὅλους καί ἀγαπᾶ ὅλους. Ὀφείλουμε λοιπόν καί ἐμεῖς ἀπό τήν πλευρά μας νά ἐφαρμόσουμε τίς νέες ὁδηγίες. Ἡ εὐθύνη ἀνήκει σέ ἐμᾶς. Ἡ ψυχή μας δέν ἀντέχει νά στερηθεῖ καί πάλι τήν Πηγή τῆς ζωῆς, τόν ίδιο τόν Χριστό, ὁ ὁποῖος προσφέρεται σέ ὅλους μας γενναιόδωρα εἰς ἄφεσιν ἀμαρτιῶν καί εἰς ζωήν αἰώνιον.

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ